MIljöpolicy juristbyrå

MILJÖPOLICY


Vi på Law & Business Group Sweden AB strävar efter att vara ett föredöme inom juristbranchen i det globala miljöarbetet genom att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan samt tillhandahålla rådgivning inom området för småföretagare och andra intresserade.

MILJÖPOLICY FÖR JURISTBYRÅN


Vi på juristbyrån Law & Business Group Sweden AB vill bidra till en hållbar framtid. Vi anser att alla arbetsplatser, stora som små, behöver bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Främsta syftet med denna policy är att ta ansvar för vår verksamhet och minska vår miljöbelastning.


Vi vet att vi som lever idag kan påverka framtiden för nästa generation. Hur vi väljer att producera och konsumera påverkar i stor grad klimatet och miljö.


Mot bakgrund av ovan sagda har vi upprättat och antagit följande miljöpolicy.Principer 

Vi ska i vårt interna miljöarbete vara ett föredöme inom juristbranschen och visa att vi tar hållbarhetsfrågorna på allvar. Det uppnår vi genom hög kompetens, ständiga förbättringar och genom att vi vid varje enskilt beslut minimerar vår miljöpåverkan. I Law & Business Group Sweden ABs verksamhet ska det minst miljöskadliga alternativet väljas så långt det är möjligt. Miljöskäl är för oss också ett godtagbart argument för ökade kostnader.Tillämpningsområde

Denna policy gäller alla anställda, även den som tillfälligt representerar juristbyrån, exempelvis som konsult, när detta finansieras av juristbyrån.Lagstiftning

Juristbyrån ska följa den svenska miljölagstiftning som är tillämplig på byråns verksamhet.Transport, resor, möten och övernattningar 

Juristbyrån ska i den mån det är möjligt undvika onödiga transporter av post.


Law & Business Group Sweden AB ska minimera miljöpåverkan från resande, möten och övernattningarsom sker i tjänsten. 


Telefonmöten, videokonferenser eller liknande ska användas av anställda i så stor utsträkning som möjligt för att undvika resande.


Anställda ska vid tjänsteresor i första hand välja ett miljövänligt alternativ såsom cykel eller kollektivtrafik och i andra hand välja annat transportmedel. Tåg ska då det är möjligt väljas före bil och flyg.Återbruk och inköp och minskad konsumtion

Juristbyrån ska aktivt minska förbrukningen av kontorsmaterial såsom pappersförbrukning och toner (bläck). Därför ska personalen eftersträva att endast skriva ut de handlingar som verkligen behöver skrivas ut.  


Juristbyrån ska i den mån det är möjligt välja miljömärkt kontorsmaterial samt ekologiska produkter och livsmedel.


Juristbyrån ska minimera resursanvändningen genom att i första hand återanvända, i andra hand återvinna materialet och i tredje hand välja energiåtervinning. Vid inköp ska i första hand återanvänt material anskaffas. 


Juristbyrån ska i den mån det är möjligt källsortera avfall för återvinning (gäller även elektroniskt avfall).Vegetarisk mat

Vegetarisk mat medför generellt en mindre miljöpåverkan än icke vegetarisk mat. Vid aktiviteter som byrån arrangerar eller vid möten, då det serveras mat finns alltid minst ett vegetariskt alternativ.
Parfymfritt

Vi ska arbeta för en giftfri miljö. Vi ska till exempel erbjuda minst ett alternativ av parfymfri och miljövänlig tvål till våra besökare. Parfym ska helst undvikas i lokalerna. Detta för att minska uppkomsten av allergi, astma och migrän.Miljömål för verksamheten

Minskad energianvändning och bidra till till en hållbar framtid.

Stärka byråns varumärke genom att kunna presentera ett strukturerat och konkret miljöarbete externt.Utvärdering och uppföljning

Vår miljöpolicy är ett levande dokument som revideras regelbundet vid behov.


Juristbyrån arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt interna miljöarbete och genomlyser samt utvärderar fastlagda policydokument regelbundet. För att följa upp och utveckla arbetet sätter vi också mål och nyckeltal, som följs upp årsvis.